Administracja | [ Zaloguj ]

„Przemilczane ludobójstwo na Kresach”

Nota biograficzna

Tadeusz Isakowicz - Zaleski urodził się w Krakowie w 1956 roku. Matka nauczycielka, pochodząca z rodziny obrządku ormiańsko-katolickiego; ojciec językoznawca, docent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

W 1975 roku wstąpił do seminarium duchownego, które ukończył, po przymusowej dwuletniej przerwie na odbycie służby wojskowej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1983, w tym samym roku został skierowany do Rzymu na studia liturgii ormiańskiej.

Władze komunistyczne nie dały mu paszportu. Swoje marzenia o posłudze Ormianom zaczął realizować dopiero w 2000 roku jako duszpasterz Ormian w Krakowie. Dwa lata później Prymas Polski kardynał Józef Glemp mianował go duszpasterzem Ormian w Polsce. Od końca lat 70. związany z opozycją demokratyczną � środowisko �Krzyża Nowohuckiego�, �Spotkań�, SKS-u. W latach 1985 - 1989 kapelan Solidarności � Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Nowej Hucie - Mistrzejowicach, współpra-cownik ks. Kazimierza Jancarza. W 1988 był kapelanem Solidarności podczas strajku w hucie im. Lenina. Za działalność opozycyjną dwukrotnie pobity przez �nie-znanych sprawców.�

Ksiądz Tadeusz Isakowicz - Zaleski � jeszcze jako kleryk � zaangażował się w pracę na rzecz osób upośle-dzonych umysłowo (duszpasterstwo wspólnot �Wiara i Światło�). W 1987 roku zakłada wraz ze Stanisławem Pruszyńskim i Zofią Tetelowską � Fundację imienia Brata Alberta w Radwanowicach. Dziś w jej ramach działa 30 ośrodków terapeutycznych w całej Polsce. Jego pasją jest literatura i historia. Od wielu lat pisze poezje.

Wydał cztery tomiki wierszy: �Oblężenie�, �Wspomnienia�, �Morze Czerwone� i �Świętych obcowanie�. Ponadto jest autorem dwóch książek: �Arcybiskup ormiański Izaak Mikołaj Isakowicz� i �Słownik biograficzny księży ormiań-skich w Polsce�. Uczestnik i organizator wielu konwojów humanitarnych m.in. do krajów byłej Jugosławii, Czeczenii, Albanii, Ukrainy. Laureat nagrody POLCULU (1992), Medalu św. Jerzego (1997), Orderu Uśmiechu (1998).

Członek honorowy Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Kombinacie Nowohuckim. W 2006 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu �Polonia Restituta�.